ŠIPKA
Junák - svaz skautů a skautek ČR,
středisko Šipka Praha 6

HISTORIE STŘEDISKA 
  TAK TO JSME MY!
Pravidla pro využívání Benzínového agregátu
 • Benzínový agregát (dále jen agregát) je majetkem ORJ Praha 6.
 • Agregát je možné zapůjčit po předchozí rezervaci, nejméně však 48 hodin předem, emailem správci agregátu: agregat@sipka.org.
 • Agregát je určen k zapůjčení pro členy Junáka z Prahy 6.
 • Vypůjčitelem může být pouze osoba starší 18ti let.
 • Cena za provoz je stanovena viz Dodatek 1. Půjčovné se platí předem, při přebírání agregátu.
 • Při zapůjčení zapíše správce jméno, příjmení, adresu, datum narození, středisko a kontakt na vypůjčitele.
 • Svým podpisem do Výpůjční knihy stvrzuje vypůjčitel převzetí agregátu a také, že byl seznámen s jeho manipulací.
 • Agregát je k zapůjčení v klubovně 22. skautského střediska Šipka, Bubenečská 8, Praha 6 – Hradčanská.
 • Agregát je nutné osobně vrátit dle stanovené dohody, místem navrácení je klubovna na Hradčanské, nedohodnou-li se správce a vypůjčitel jinak. Případné změny je vypůjčitel povinen neprodleně ohlásit správci.
 • Agregát je nutné vrátit v naprostém pořádku.
 • Všechny poruchy či poškození, které vznikly v době výpůjčky, je nutné ihned ohlásit správci.
 • Vypůjčitel není oprávněn půjčit agregát třetí osobě.
 • Vypůjčitel je plně odpovědný za škody, které na agregátu vznikly v době, kdy měl agregát zapůjčen. V případě způsobení škody může být na vypůjčiteli požadována náhrada.
 • Dojde-li k porušení pravidel včetně Dodatku 1 a 2, může být příští zapůjčení agregátu vypůjčiteli zamítnuto.
Dodatek 1; Půjčovné agregátu:
50 Kč na den
160 Kč za každou plnou nádrž/kanistr - 4l směsi, viz Dodatek 2
poz.: předání proběhne vždy s plnou nádrží, o kterou se navyšuje půjčovné, tj. o 160 Kč.
Rovněž je možné "zapůjčit" za 160 Kč kanistr (4l). Cena směsi je stanovena v celých násobcích nádrže (160 Kč).
Dodatek 2; Pohonná směs:
Směsí je olej a Natural 95 v poměru 1:33
typ oleje: Mogul TSG